Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, 8 februari 2018

Sharingto
Oud Clingendaal 7
2245 CH Wassenaar
Nederland

Deze voorwaarden gelden tussen de cursist en SharingTo. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met deze voorwaarden. Wanneer een ander dan de cursist de overeenkomst aangaat, bijv. de opdrachtgever, zijn beiden gebonden aan de voorwaarden:

Artikel 1 Definities.

Voor de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 1. SharingTo: stichting Sharingto, gevestigd te Wassenaar, en direct geallieerde bedrijven van Sharingto.

 2. Contract: de cursusomschrijving, het inschrijvingsformulier en deze voorwaarden.

 3. Cursus: de cursus waarnaar verwezen wordt door de cursustitel of cursusidentificatiecode in het inschrijvingsformulier en in de gepubliceerde literatuur.

 4. Inschrijfformulier: het door de cursist of opdrachtgever ingevulde inschrijfformulier ter aanmelding van de cursist en registratie voor een daarin genoemde cursus.

 5. Cursist: de persoon genoteerd op het inschrijfformulier en door SharingTo geaccepteerd conform deze voorwaarden.

 6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met SharingTois aangegaan krachtens welke een cursist gerechtigd is deel te nemen aan een

 7. Document: naast geschreven documenten, alle plannen, ontwerpen, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen, en alle andere informatie in wat voor vorm dan ook betreffende de cursus.

 8. Cursusmaterialen: alle documenten en andere materialen, en alle data en andere informatie voorzien door SharingTo met betrekking tot de cursus.

 9. Programma: de inhoud van de cursus.

 10. Cursuskosten: de prijs van de cursus, zonder de kosten van accommodatie en andereonkosten en bijkomstigheden die niet beschreven zijn in de gepubliceerde literatuur.

 11. Gepubliceerde literatuur: de website van SharingTo, brochures en andere documenten van SharingTo, aangeboden cursussen en alle andere informatie die belangrijk kan zijn voor cursist of opdrachtgever en toekomstige cursisten.

 12. Contract: de cursusomschrijving, het inschrijvingsformulier en deze voorwaarden.

 13. Annulering:eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij de cursist of opdrachtgever, hetzij

 14. Verschuiving:de eenmalige mogelijkheid de cursus te volgen op een ander tijdstip dan waarvoor de cursist, of de opdrachtgever van de cursist, is ingeschreven.

 15. GDPR: Voorlopige aanpassing van de algemene voorwaarden conform privacywetgeving AVG/GDPR, aangegeven na de indicatie van “[GDPR:]”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SharingTo, haar relatie met de deelnemer, alle tussen haar en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, een en ander voorzover dat betrekking heeft op cursussen van SharingTo.

 2. Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid van deze door SharingTo hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch is aanvaard.

 3. Mocht SharingTo genoodzaakt zijn, naar redelijkheid, bij de uitvoering van de overeenkomst gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal SharingTo geacht worden hiervoor de toestemming te hebben van de opdrachtgever en zal SharingTo jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle cursussen van SharingTo zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevat danwel het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gericht offerte, hetzij schriftelijke, hetzij elektronische, aan de opdrachtgever is kenbaar gemaakt.

 2. Inschrijving voor een cursus kan slechts geschieden door aanmelding via de Internetsite van SharingTo of een zelfstandige mail los van het inschrijfformulier, dan wel door toezending van een daartoe bestemd inschrijfformulier, welke volledig ingevuld en ondertekend aan SharingTo per gewone post of fax dient te worden verzonden.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. SharingTo zal de cursus geven aan de cursist conform deze voorwaarden.

 2. De cursus zal gegeven op basis van de gepubliceerde literatuur.

 3. Details over de cursus die niet zijn te vinden in de gepubliceerde literatuur worden na schriftelijk verzoek van de cursist beschikbaar gesteld.

 4. SharingTo is bevoegd typfouten, andere fouten en abusievelijke weglatingen te corrigeren in alle gepubliceerde literatuur, offertes of andere documenten gerelateerd aan de cursus zonder enige aansprakelijkheid tegenover de cursist.

 5. SharingTo is bevoegd op elk moment, zonder de cursist voorafgaand in te lichten, veranderingen aan te brengen in de cursus die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke eisen uit hoofde van veiligheid of wettelijke voorschriften, of die de aard of kwaliteit van de cursus niet beïnvloeden.

 6. SharingTo behoudt zich het recht voor, indien relevant, te wisselen van examenorgaan gerelateerd aan een bepaalde cursus of om het curriculum te wijzigen van een bepaalde cursus als reactie op wijzigingen door het examenorgaan, mits deze wijzigingen de aard of kwaliteit niet beïnvloeden, noch de te verkrijgen kwalificatie of bevoegdheid aan het einde van de cursus.

 7. Het is SharingTo toegestaan in de opleidingscentra of -ruimtes te (doen) filmen en/of fotograferen voor zowel promotionele als veiligheidsredenen. Door binnenkomst van het opleidingscentrum [GDPR:] bevestigt de cursist toestemming voor dit soort opnames, indien de cursist vooraf reeds toestemming heeft verleend via het inschrijfformulier. SharingTo is bevoegd gebruik te maken van iedere film en/of opname in alle huidige en toekomstige media, wereldwijd zonder enige aansprakelijkheid of betaling tegenover de cursist. Indien de cursist hiertegen alsnog bezwaar heeft, kan hij verzoeken met dat bezwaar rekening te houden door dit te melden aan de receptie van het opleidingscentrum, de trainers van SharingTo of op ieder moment bij de begeleidende SharingTo Coach van de cursist of opdrachtgever. SharingTo zal dan [GDPR:] aan dat bezwaar tegemoetkomen.

 8. De door SharingTo aan de cursisten dan wel opdrachtgever verstrekte deelnemerslijsten zijn uitsluitend bestemd voor kennisname door de cursist en opdrachtgever. De cursist en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van (de inhoud van) deze deelnemerslijsten en het is hen dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan (de inhoud van) de deelnemerslijsten voor commerciële doeleinden aan te wenden.

 9. Het zal SharingTo zijn toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten, [GDPR:] na goedkeuring van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. SharingTo zal met de cursist of opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch behoudt zich het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

 2. Voor aanvang van de cursus zal SharingTo zorgdragen voor toezending van aanvullende informatie aangaande het programma.

Artikel 6 Betaling

 1. Wordt het inschrijfformulier ingediend minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, dan moet het gehele bedrag van de cursuskosten worden voldaan bij indiening van het inschrijfformulier.

 2. SharingTo is niet verplicht een plek vrij te houden voor een cursist bij een bepaalde cursus, als de cursist nog niet betaald heeft na het tijdstip als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

 3. Alle kosten voor de voorziening van de cursus zijn exclusief BTW. Als er met creditcard betaald wordt, zullen er afhandelingskosten gerekend worden.

 4. SharingTo is bevoegd de cursist of opdrachtgever onmiddellijk na voltooiing van de cursus eventuele vergoedingen of kosten die niet onderdeel zijn van de cursuskosten (zoals afhandelingskosten bedoeld in lid 3 van dit artikel) in rekening te brengen. Daarvoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

 5. SharingTo behoudt zich het recht de cursist toelating tot een bepaalde cursus te weigeren wanneer niet alle cursuskosten volledig betaald zijn conform deze voorwaarden.

 6. Behoudens in deze voorwaarden beschreven uitzonderingen, vindt nimmer restitutie van betaalde cursuskosten plaats. Een beroep op verrekening door de cursist of opdrachtgever is uitgesloten.

 7. De accommodatie voor de cursist gedurende de cursus is NIET inbegrepen in de cursuskosten. De accommodatie omvat kosten van verblijf in hotel en/of conferentieoord, logies en maaltijden met daarbij aangeboden drankje, koffie en thee die niet in het cursusmateriaal zijn genoemd. Overige kosten zijn voor rekening van de cursist.

 8. Cursisten zijn verplicht zich te houden aan de huisregels van de accommodatie en aan de door SharingTo gestelde regels. SharingTo behoudt zich het recht een cursist verdere toegang tot de cursus te ontzeggen in het geval hij/zij op ernstige wijze regels overtreedt, de veiligheid van personen en goederen in gevaar brengt of de leeromgeving van andere cursisten ernstig verstoort, al dan niet – afhankelijk van de ernst van de zaak – na een eerste waarschuwing. Bij een dergelijke onderbreking van de cursus heeft de cursist of opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van cursuskosten en blijven onbetaalde kosten verschuldigd.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten van alle ter beschikking gestelde cursusmateriaal – ongeacht de vorm –behoren toe aan SharingTo of de gerechtigde van wie SharingTo een licentie heeft. De cursist heeft enkel het recht op persoonlijk gebruik.

 2. De cursist, noch opdrachtgever is bevoegd om cursusmateriaal of een gedeelte daarvan te kopiëren of aan anderen in gebruik te geven, alles in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SharingtTo. De cursist en opdrachtgever vrijwaren SharingTo jegens de rechthebbende in het geval van overtreding van de eerste volzin.

 3. Het gebruik van ongeautoriseerd materiaal – inclusief,indien van toepassing, oefen-examenvragen die niet goedgekeurd zijn door de toeleverancier – is niet toegestaan. SharingTo en in een voorkomend geval de betrokken trainer zijn bevoegd een cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen bij herhaald of voortgezet gebruik, danwel (enkelvoudige) distributie van ongeautoriseerd materiaal.

Artikel 8 Garantie

 1. SharingTogarandeert dat de cursus in overeenstemming is met het inschrijfformulier en de gepubliceerde literatuur en van de tijd of tijden waaraan gerefereerd wordt.

 2. SharingTo garandeert dat de cursus gestructureerd is voor, en de geschikte informatie bevat, om specifieke normen of kwalificaties te bereiken zoals omschreven in de gepubliceerde literatuur (of zoals bijgesteld in overeenstemming met artikel 4 lid 5).

 3. SharingTo garandeert niet dat,indien van toepassing, de door examenorganen gestelde normen of kwalificaties bereikt worden door de cursist. De omstandigheid dat SharingTo bij inschrijving toetst of de cursist over voldoende basiskennis en/of kwalificaties en/of ervaring beschikt om een gerede kans te maken op succesvol afsluiten van de cursus, brengt niet met zich mee dat SharingTo die succesvolle afsluiting garandeert, ook niet wanneer de cursist op zichzelf voldoende heeft ingespannen.

Artikel 9 Reclame

 1. Klachten over het programma dienen door de cursist of opdrachtgever binnen 10 werkdagen nadat de klacht veroorzakende omstandigheid zich voordoet, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van het programma, middels aangetekend schrijven te worden gemeld aan SharingTo, waarbij cursist of opdrachtgever haar klacht zo gedetailleerd mogelijk dient te omschrijven. Voor de bepaling of de klacht tijdig is gedaan, is de datum poststempel doorslaggevend.

 2. Klachten welke SharingTo meer dan 10 werkdagen nadat het programma is afgerond, bereiken zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor opdrachtgever van iedere aanspraak tot gevolg.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. SharingTO is voor het overige niet aansprakelijk tegenover de cursist of opdrachtgever wegens schade of gemis van voordeel in welke vorm ook wegens enige tekortkoming in de nakoming door SharingTo van haar verplichtingen, wegens enige onrechtmatige daad zijdens door SharingTo ingeschakelde personen, inclusief trainers en in de accommodatie werkzame personen.

 2. Het handelen door opdrachtgever dan wel de cursist naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de cursist. SharingTo is jegens de opdrachtgever en de cursist, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.

 3. Iedere schadevergoeding blijft steeds beperkt tot het betaalde bedrag aan cursuskosten.

 4. SharingTo is voorts niet aansprakelijk tegenover de cursist en/of opdrachtgever wanneer de vertraging in de uitvoering of het mislukken van de cursus te wijten is aan overmacht.

Artikel 11 Verschuiving, annulering en terugbetaling

 1. Tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus waarvoor een cursist geregistreerd is, is de cursist of opdrachtgever bevoegd om kosteloos de cursus te verschuiven naar een toekomstige datum (afhankelijk van beschikbaarheid). Daarna brengt SharingTo 10% van de cursuskosten – met een minimum van 350 Euro – als administratiekosten in rekening. De cursist of opdrachtgever is niet bevoegd de cursus te verschuiven naar een datum die meer dan 12 maanden later is dan de aanvangsdatum van de cursus waar de cursist zich oorspronkelijk voor inschreef.

 2. Als een cursist of opdrachtgever minder dan 14 dagen voor aanvang de cursus wenst te verschuiven, is SharingTo bevoegd tot om een vergoeding te berekenen van 25% van de cursuskosten.

 3. Tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus, is de cursist of opdrachtgever gerechtigd om de deelname te annuleren tegen betaling van 25% van de cursuskosten. Zijn de cursuskosten al voldaan, zal SharingTO binnen 14 dagen tot restitutie of verrekening overgaan.

 4. Als de cursist of opdrachtgever minder dan 14 dagen voor de aanvangsdatum de cursus wenst te annuleren, dan is SharingTo gerechtigd tot het volle bedrag van de cursuskosten; gedane betalingen worden dan niet gerestitueerd en de cursuskosten die nog betaald moesten worden zijn onverminderd verschuldigd.

 5. Ook als de cursist door overmacht niet in staat is deel te nemen en evenmin na gebruikmaking van de verschuivingsmogelijkheid van lid 1 en lid 2 van dit artikel is SharingTo gerechtigd tot volledige betaling van de cursuskosten. De opdrachtgever of cursist is in dat geval bevoegd om een andere cursist aan te melden en te laten deelnemen, mits uiterlijk bij melding van de overmachtssituatie daarop aanspraak wordt gemaakt en de vervangende cursist ten minste een dag voor aanvang van de cursus is aangemeld.

 6. De cursist of de opdrachtgever is bevoegd de cursus te annuleren, indien van toepassing, indien na inschrijving door wijziging in de door het examenorgaan bepaalde eisen sprake is van een up-grading van de te behalen kwalificatie waardoor de cursus hetzij voor de cursist ongeschikt – waaronder: niet haalbaar – is, hetzij voor de vervulling van zijn taken bij de opdrachtgever een onnodig hoge scholing oplevert. De cursist of opdrachtgever dient dit aannemelijk te maken.

 7. SharingTo behoudt zich het recht om een cursus te verzetten of annuleren, wanneer SharingTo daartoe redelijke gronden heeft of wanneer het aantal cursisten dat ingeschreven is voor een bepaalde cursus het economisch onverantwoord maakt om de cursus te geven. In dat geval zal SharingTo zo spoedig mogelijk de cursist en/of opdrachtgever op de hoogte te brengen van de verzetting of annulering. SharingTo is in dat geval enkel gehouden de reeds betaalde cursuskosten te restitueren, tenzij de cursus alsnog binnen uiterlijk zes maanden wordt gegeven. Op het te restitueren bedrag kan SharingTo maximaal 10% inhouden voor reeds geleverde materialen. Artikel 10 lid 1 is ook hier van toepassing.

 8. Wanneer een cursus op de dag van aankomst van de cursist of tijdens de cursus zelf wordt geannuleerd, resp. wordt onderbroken – bijvoorbeeld wegens ziekte van een trainer – is lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing en zal SharingTo de extra reiskosten van de cursist vergoeden.

Artikel 12 Certificeringsgarantie

 1. Wanneer, indien van toepassing, de cursist niet slaagt in het behalen van de relevante certificering op het einde van de cursus waar certificering via een examenorgaan van toepassing is, is hij bevoegd dezelfde cursus zovaak als nodig gedurende de periode van 12 maanden na de eerste deelname aan de cursus te herhalen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de cursus. In dat geval is de cursist of opdrachtgever betaling van examenkosten en eventuele andere extra kosten verschuldigd.

 2. SharingTo behoudt zich het recht voor om nieuwe cursisten voorrang te geven bij toewijzing van deelnemersplaatsen en niet meer dan twee garantie-cursisten per cursus te plaatsen. Wanneer als gevolg daarvan een cursist niet binnen 12 maanden de cursus kan herhalen, wordt de periode met zes maanden verlengd, tenzij hij eerder een aangeboden plaats heeft geweigerd.

 3. SharingTo behoudt zich het recht om certificeringsgarantie te weigeren wanneer de cursist handelt of gehandeld heeft in strijd met deze voorwaarden – waaronder de regels als bedoeld in artikel 6 lid 8 – of wanneer het mislukken van het behalen van certificering is gelegen aan gebrekkige deelname en/of gebrek aan toewijding van de cursist.

Artikel 13 Algemeen

 1. Deze voorwaarden (samen met de mogelijke voorwaarden in het inschrijvingsformulier) vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen, vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of toezeggingen in welke vorm ook. Afwijkingen of aanvullingen zijn alleen mogelijk bij schriftelijke, door beide partijen getekende nadere overeenkomst.

 2. Deze voorwaarden gelden jegens de opdrachtgever ook wanneer deze enkel voor betaling van de cursuskosten zorgdraagt of heeft gedragen. De cursist staat ervoor in, dat de opdrachtgever bij indiening van het inschrijfformulier kennis heeft gekregen van deze voorwaarden en vrijwaart SharingTo.

 3. Voor de communicatie tussen partijen wijzen zij aan de in de inschrijvingsformulieren vermelde adressen of die die op het moment zelf in het handelsregister staat ingeschreven wanneer de opdrachtgever een daarin ingeschreven (rechts)persoon is.

 4. Wanneer een partij geen beroep doet op enige bevoegdheid uit hoofde van deze overeenkomst, is daarmee uitdrukkelijk niet het recht verwerkt om in een volgend geval alsnog op die bevoegdheid een beroep te doen. Wanneer SharingTojegens een andere cursist of opdrachtgever geen beroep heeft gedaan op enige bevoegdheid, blijft SharingTogerechtigd tot uitoefening van die bevoegdheid jegens de cursist en/of opdrachtgever.

 5. In het geval enige bepaling uit de overeenkomst, inclusief inschrijfformulier en deze voorwaarden, nietig of vernietigbaar zou blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht. Voorts verbinden partijen zich om de desbetreffende bepaling dan toe te passen in een vorm die niet nietig of vernietigbaar is.

 6. Op geschillen is Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de cursus of programma feitelijk buiten Nederland wordt gegeven. Bevoegd is steeds de rechter van het kantooradres van SharingTo. In het geval van een geschil dat aan de rechter wordt voorgelegd, is SharingTobevoegd in die procedure de volledige kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen.